Regulamin

Zasady
bezpieczeństwa

W pracowni stolarskiej chcemy abyście czuli się dobrze, ale przede wszystkim bezpiecznie. W związku z tym, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracy Wam i innym uczestnikom, prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem Stolarni.

 1. Miejska Stolarnia znajduje się pod adresem:

Miejska Stolarnia Ireneusz Myszker

80-074 Gdańsk

Sandomierska 35

 

 1. W trakcie odbywających się warsztatów stolarskich dla pasjonatów oraz w trakcie indywidualnej pracy w ramach wynajęcia stanowiska warsztatowego obowiązuje poniższy regulamin pracowni.
 2. Aby potwierdzić zgłoszenie na warsztaty, należy wykupić udział za pomocą strony internetowej http://www.miejskastolarnia.com.pl/ . Obowiązuje przedpłata.
 3. W przypadku zapisania się na warsztaty niewystarczającej liczby osób, warsztaty mogą zostać odwołane. W takiej sytuacji pieniądze są zwracane osobom, które je przelały na nasze konto.
 4. W cenie warsztatów są materiały potrzebne do nauki. W cenie kursu jest realizacja jednego projektu. Materiały wydajemy kursantom w dniu kursu po otrzymaniu wpłaty.
 5. Prace w trakcie pobytu w stolarni mogą być wykonywane na dodatkowych stołach warsztatowych lub stanowiskach, które wskazywane są przez osobę aktualnie nadzorującą pracownię.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby, o ile prowadzący warsztaty lub osoba nadzorująca stanowiska nie zezwoli na pracę większej ilości osób.
 7. Do dyspozycji uczestników są narzędzia i elektronarzędzia znajdujące się tylko i wyłącznie na stanowiskach warsztatowych, tj.:
  1. piły,
  2. wiertarko-wkrętarki,
  3. szlifierki oscylacyjne,
  4. wyrzynarki,
  5. inne narzędzia stolarskie (narzędzia miernicze, ściski, dłuta, młotki, wkrętaki, itp.)
 8. Przy pracy z narzędziami i elektronarzędziami obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania modyfikacji dostępnego sprzętu.
 9. Przy pracy z wyrzynarką należy zachować szczególną ostrożność:
  1. obowiązkowo korzystamy z okularów ochronnych,
  2. przed pracą należy związać włosy, sprawdzić czy nie posiadamy luźnych elementów ubioru, które może zostać wciągnięte przy pracy,
  3. brzeszczot wkładamy i wyjmujemy zawsze przy wyłączonej wyrzynarce z prądu,
  4. po zakończonej pracy z wyrzynarką zawsze odłączamy ją od źródła zasilania,
  5. przy podłączonej do prądu wyrzynarce nigdy nie dotykamy, nie przykładamy rąk i innych części ciała w okolice brzeszczota i miejsca pod płozami,
  6. wyrzynarkę zawsze obsługujemy obiema rękami, przy uprzednim mocnym zamocowaniu ciętego materiału do stołu warsztatowego,
 10. Uczestnicy zobowiązani są do korzystania i pracy z narzędziami oraz elektronarzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności przy pracy z narzędziami i elektronarzędziami, a także zachowania zasad bezpieczeństwa korzystając z okularów ochronnych, masek przeciwpyłowych, stoperów i innych niezbędnych do wykonywanej pracy.
 12. Do dyspozycji uczestników pozostają również wszelkie materiały potrzebne do wykonywania prac w trakcie warsztatów stolarskich. Materiały te zostaną wskazane i przekazane uczestnikom w trakcie warsztatów.
 13. W trakcie warsztatów i pracy przy indywidualnym stanowisku należy dbać o porządek oraz komfort pracy innych uczestników.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń i zaleceń prowadzących.
 15. W trakcie pobytu w pracowni obowiązuje bezwzględny zaraz korzystania z maszyn i narzędzi stolarskich innych, niż znajdujących się na stanowiskach warsztatowych, a w szczególności – pilarko-frezarki, strugarko-grubościówki, zagłębiarek, pilarek tarczowych i innych znajdujących się w pracowni, ale które nie są przeznaczone do pracy w trakcie warsztatów i w trakcie prac przy wynajętym stanowisku warsztatowym.
 16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących.
 17. Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody osobowe i majątkowe powstałe wskutek ich działań lub zaniechań, dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń prowadzących w trakcie trwania warsztatów.
 18. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach wpłatą bądź podpisanie się w zeszycie wejść oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Regulamin sklepu on-line

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Artykuł 1. DEFINICJE

 

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 

Miejska Stolarnia

Miejska Stolarnia z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Sandomierskiej 35, 80-074 Gdańsk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 604-003-41-84, REGON 382736311

 

REGULAMIN

niniejszy dokument

 

SKLEP ON-LINE

prowadzona przez Miejską Stolarnię, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie miejskastolarnia.com.pl

 

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

 

KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Miejską Stolarnię pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Miejskiej Stolarni

 

UŻYTKOWNIK

podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Miejską Stolarnię, na zasadach określonych w Regulaminie

 

SPRZEDAJĄCY

Miejska Stolarnia, jako właściciel Towaru zmierzająca do zbycia Towaru w ramach Oferty

 

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia Towaru w ramach serwisu on-line Miejskiej Stolarni

 

TOWAR

rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem Oferty

 

OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach sklepu on-line

 

TRANSAKCJE

procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach sklepu on-line

 

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W SKLEPIE ON-LINE MIEJSKIEJ STOLARNI

 

2.1.

Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

2.2.

Użytkownicy mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po wybraniu Towarów (dodanie do koszyka), niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w formularzu, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób umowy ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru, podmiot, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez Miejską Stolarnię, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

2.3.

Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu lub adresu e-mail oraz hasła (Logowanie).

 

2.4.

Użytkownik może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail.

 

2.5.

Konta są niezbywalne.

Artykuł 3. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1.

Użytkownik może kontaktować się z Miejską Stolarnią w sprawie usług i produktów w formie:

 1. pisemnej na adres: Miejska Stolarnia Ireneusz Myszker, 80-074 Gdańsk, ul. Sandomierska 35
 2. elektronicznej (poprzez np. skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www).

3.2.

Miejska Stolarnia może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

 1. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
 2. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
 3. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

3.3.

W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Miejską Stolarnię lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez Miejską Stolarnię Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty.

3.4.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Miejskiej Stolarni (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

3.5.

Miejska Stolarnia rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Miejska Stolarnia zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

3.6.

Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Miejska Stolarnia może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

 

Artykuł 4. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

 

4.1.

Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Miejska Stolarnia przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.